About Us

Ελληνικά

Ποιοι είμαστε;

Η συλλογικότητα Φυτίλι ξεκίνησε από ένα πυρήνα ατόμων προσκείμενων στην κοινωνική αναρχία. Αναγνωρίζουμε την αλληλεγγύη, την ισότητα και την ελευθερία ως τους βασικούς άξονες λειτουργίας της κοινωνίας που διεκδικούμε. Στο πλαίσιο της συλλογικότητας εντάσσονται, επίσης, άτομα που έχουν την ανάγκη να δραστηριοποιηθούν χωρίς να υπόκεινται σε κάποια πολιτική νόρμα/θεωρία/ταμπέλα καθώς δεν θεωρούμε απαραίτητη τη σαφή ιδεολογική ταύτιση μεταξύ μας. Ωστόσο, βασικός πυλώνας της λειτουργίας μας είναι η συνεργατική δράση με πνέυμα αντιιεραρχικό,  αντιιμπεριαλιστικό, αντιφασιστικό, αντιρατσιστικό, αντιομοφοβικό και αντισεξιστικό. Όντας μια ετερόκλητη ομάδα ατόμων με κεντρικές αναφορές σε Ελλάδα και Γερμανία και έχοντας γίνει μάρτυρες του πλήρους φάσματος των παθογενειών της αστικής δημοκρατίας και στις δύο χώρες κρίναμε αναγκαίο να ενεργοποιηθούμε πολιτικά. Επιζητώντας ένα πλαίσιο ώστε να συνεισφέρουμε στην διεθνή αλληλεγγύη εντός του κινήματος, ιδρύσαμε το Φυτίλι, με στόχο να χτίσουμε γέφυρες επικοινωνίας οργανώνοντας κοινές δράσεις και στις δύο χώρες.

Σε ποιους απευθυνόμαστε;

Η κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουμε και μας οδήγησε στην ίδρυση της συλλογικότητας χαρακτηρίζεται από έντονα αυξανόμενη κρατική βία/αυθαιρεσία, φθορά των δημοκρατικών αξιών και παράλληλη άνοδο της ακροδεξιάς, περιθωριοποίηση οποι@ δεν ανταποκρίνεται στα στερεότυπα του συντηρητικού, ρατσιστικού, πατριαρχικού, καπιταλιστικού συστήματος της απληστίας και της εκμετάλλευσης και καταστολή οποι@ αντιδρά ή ασκεί κριτική σε αυτό. Απευθυνόμαστε σε οποι@ έχει παρόμοιες ανησυχίες με εμάς και επιθυμεί να πάρει την πρωτοβουλία να αγωνιστεί για την κοινωνική αλλαγή.

Σαν συλλογικότητα αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε πλήρως τη μοναδικότητα κάθε ατομικότητας και πιστεύουμε πως η συντονισμένη δράση και η αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία δεν απαιτούν την υποταγή σε κανενός είδους ταμπέλα ή τη «γραμμή» από κάποια κεντρική (τυπική ή άτυπη) εξουσία. Θεωρούμε πως η δράση των μελών της ομάδας μπορεί να αναπτυχθεί πλήρως εντός της συλλογικότητας, ακριβώς όπως και εντός της κοινωνίας που οραματιζόμαστε, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα απόλυτη σύγκλιση στις απόψεις τους τηρώντας, όμως, τις αρχές της αλληλεγγύης, της ισότητας και της ελευθερίας. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούμε να δομήσουμε μια ομάδα που λειτουργεί «από τα κάτω» με οριζόντια λήψη αποφάσεων και μακριά από ιεραρχικές δομές και εξουσιατικά μοντέλα. Καλούμε όσ@ αναγνωρίζουν κάποιες από τις σκέψεις τους σε αυτές τις γραμμές να πλαισιώσουν τη δράση μας για μια κοινωνία ισότητας και αλληλεγγύης, ακόμα και αν οι όροι «αναρχία» ή «κοινωνικός αναρχισμός» δεν είναι ιδιαίτερα οικείοι για αυτ@.

 —————

Deutsch

Wer sind wir?

Das Kollektiv Fytili (Docht) startete aus einem Kern von zur sozialen Anarchie neigenden Individuen. Wir erkennen die Solidarität, die Gleichheit und die Freiheit als die Hauptachsen zur Funktion der Gesellschaft, die wir beanspruchen. Im Rahmen des Kollektivs finden sich auch Leute mit einem Bedürfnis zum Aktivismus, ohne dass sie irgendeine politische Norm/Theorie/Schilderung zuschreiben, da wir die klare ideologische Kongruenz unter uns nicht für notwendig halten. Jedoch die Hauptsäule unserer Funktion ist die kooperative Aktion in antihierarchischem, antiimperialistischem, antifaschistischem, antirassistischem, antihomophobem und antisexistischem Geist. Weil wir eine heterogene Gruppe mit starken Bezügen zu Griechenland und Deutschland sind und nachdem wir Zeugen des ganzen Spektrums sozialer Pathogenität der bürgerlichen Demokratie in beiden Ländern wurden, erkannten wir die Notwendigkeit für unsere politische Aktivierung. Durch das Streben nach einem Rahmen, in dem wir zur internationalen Solidarität innerhalb der Bewegung beitragen können, haben wir Fytili gegründet, mit dem Ziel Kommunikationsbrücken durch das Organisieren von gemeinsamen Aktionen in beiden Ländern zu bilden.

Wen sprechen wir an?

Die soziale Realität, die wir erleben und uns zur Gründung des Kollektivs führte, wird durch die stark ansteigende staatliche Gewalt/Willkür, den Verfall demokratischer Werte parallel zum Anstieg der extremen Rechte, die Ausgrenzung von jedem/jeder, der/die nicht die Stereotypen des konservativen, rassistischen, patriarchalen, kapitalistischen Systems der Habgier und Ausbeutung entspricht und die Repression von jedem/jeder, der/die dazu reagiert oder daran Kritik übt. Wir wenden uns an alle, die ähnliche Sorgen mit uns haben und die Initiative ergreifen wollen, für die soziale Änderung zu kämpfen.

Wir, als Kollektiv, erkennen und respektieren die Einzigartigkeit jeder Individualität völlig und glauben, dass die koordinierte Aktion und das harmonische Zusammenleben und Mitarbeiten kein Gehorsam zu irgendeiner Norm oder der “Linie” einer zentralen (formalen oder informalen) Machtstruktur erfordert. Wir glauben, dass sich die Aktion der Mitglieder sowohl innerhalb der Gruppe, alsauch in der Gesellschaft, die wir uns vorstellen,  vollkommen ausfalten kann, ohne dass absolute Meinungskonvergenz herrscht, aber durch die Beachtung der Werte der Solidarität, der Gleichheit und der Freiheit. In dieser Art und Weise versuchen wir eine Gruppe zu bilden, die “von unten” organisiert ist, mit horizontalen Entscheidungsfindungsverfahren und weit weg von hierarchischen Strukturen und Machtausübungsmodellen. Wir laden alle ein, die einige ihrer Gedanken in diesen Zeilen wiedererkennen, unsere Aktion zu begleiten, für eine Gesellschaft von Gleichheit und Solidarität, selbst wenn ihnen Terminologien wie “Anarchie” und “sozialer Anarchismus” nicht vertraut sind.

 —————

English

Who are we?

The Fytili (Wick) Collective started from a nucleus of individuals inclined towards social anarchism. We recognise solidarity, equality and freedom as the main axes for the function of the society we are claiming. Within the collective there are also individuals with the need for activism, who are not subject to any political norm/theory/characterisation, as we don’t consider a clear ideological congruence between us to be necessary. However the basic pillar of our function is cooperative action in an antihierarchic, antiimperialist, antifascist, antirassist, antihomophobic and antisexist spirit. Being a heterogeneous group of individuals with strong references to Greece and Germany, and having borne witness to the full spectrum of the social pathogenicity in the liberal democracy of both countries, we recognised the necessity of our political activation. Seeking a framework in which we could contribute to the international solidarity within the movement, we founded Fytili, with the ultimate goal of building bridges of communication by organising common actions in both countries.

Who are we addressing?

The social reality that we are experiencing and lead us to found the collective, is characterised by heavily increasing state violence/arbitrariness, the decay of democratic values in parallel to the rise of the extreme right, the marginalisation of anyone not adhering to the stereotypes of the conservative, rassist, patriarchal, capitalist system of greed and exploitation and the repression of anyone reacting to or criticising it. We adress anyone who has similar concerns with us and wants to take the initiative to fight for social change.

As a collective, we recongnise and fully respect the uniqueness of each individuality and believe that coordinated action and harmonious coexistance and cooperation do not require the submission to any kind of characterisation or the “line” of some central (formal or informal) authority. We believe that the action of the group’s members can fully develop, not only within the collective, but also in the society we envision, without the need for total opinion convergence but by abiding to the principles of solidarity, equality and freedom. In this way we try to form a group that is organised “from below” with horizontal decision making processes and far away from hierarchical structures and authoritative models. We invite anyone who recognises some of their thoughts in these lines to accompany our action, for a society of equality and solidarity, even if they are not that familiar with terms such as “anarchy” or “social anarchism“.